O nas


cropped-196x196xgrupa_ratownictwa_specjalnego_web.gif.pagespeed.ic_.-MJ4oF0oHW.png

 

Grupa Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto


Polski Czerwony Krzyż, najstarsza organizacja humanitarna w Polsce, od początku istnienia zajmował się niesieniem pierwszej pomocy i ratownictwem w czasie nagłych wypadków, katastrof, czy klęsk żywiołowych. System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z wyspecjalizowanych Grup Ratownictwa, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Każda Grupa dysponuje wyszkolonymi ratownikami, przygotowanymi do działań w trudnych warunkach, wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz w profesjonalny sprzęt ratowniczy. Standard wyposażenia i kwalifikacje  ratowników są wspólne dla całego Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Grupy Ratownictwa PCK spełniają standardy kwalifikacji ratowników oraz odpowiedniego wyposażenia sprzętowego pozwalającego na uzyskanie wpisu do Rejestru jednostek współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Ratownicy są ochotnikami działającymi w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża (organizacja Grup oparta jest na Statucie PCK i odpowiednich uchwałach Zarządu Głównego).


Jedną z najstarszych, działających nieprzerwanie od 1990 roku, jednostek ratowniczych w Systemie Ratownictwa PCK jest Grupa Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto. Grupa tym różni się od pozostałych jednostek Systemu, że oprócz ratownictwa na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy posiada możliwości podejmowania różnych działań ratowniczych o charakterze specjalistycznym jak: ratownictwo wysokościowe, wodno-nurkowe czy poszukiwawcze z wykorzystaniem psów ratowniczych. Tak szeroki wachlarz działań stanowi duże wyzwanie organizacyjne i szkoleniowe – zwłaszcza dla grupy złożonej z ochotników. Podstawą funkcjonowania jest zaplecze sprzętowe – pozwalające na podejmowanie działań we współpracy z zawodowymi służbami ratowniczymi. Działania te są możliwe dzięki podpisanym porozumieniom o współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku i Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Oczywiście współpraca dotyczy wspomagania pracy wyżej wymienionych służb w określonych sytuacjach. Przykładami takich sytuacji były np. akcja ratownicza po wybuchu gazu w budynku przy ul. Wojska Polskiego, czy podczas „powodzi stulecia” na Dolnym Śląsku.


Najczęściej działania Grup Ratowniczych PCK – w tym GRS PCK Trójmiasto kojarzone są z zabezpieczaniem imprez masowych np. EURO’2012, szkoleniami,  pokazami ratownictwa czy pierwszej pomocy. Te działania są faktycznie wpisane w statutową działalność Grup.  GRS PCK Trójmiasto szuka wciąż nowych wyzwań z szerokiego wachlarza działań ratowniczych.


W ciągu ostatnich kilku lat nasza Grupa przeszła pewną ewolucję. Dostrzegając aktualne potrzeby postanowiliśmy teoretycznie i praktycznie wdrożyć nowe techniki poszukiwania ludzi zaginionych wykorzystujące nowe technologie i aktualny stan wiedzy z zakresu różnych dziedzin, także psychologii. W tym celu członkowie wszystkich sekcji GRS PCK Trójmiasto przeszli szereg szkoleń teoretycznych i praktycznych w terenie. Dotychczasową działalność kilku sekcji specjalistycznych staramy się połączyć w jedną działalność poszukiwawczo-ratowniczą. Podstawą są przewodnicy z psami poszukiwawczymi, posiadającymi certyfikaty Państwowej Straży Pożarnej, a zaplecze i wparcie stanowią ratownicy i sprzęt m.in. ratownictwa wysokościowego i wodno-nurkowego.


Nawiązana została współpraca z Fundacją Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Współpraca ta zaowocowała szkoleniami nt. profili psychologicznych osób zaginionych
i wpływu tych profili na planowanie akcji poszukiwawczej, a 20 listopada 2014 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Fundacją Itaka a PCK, w zakresie poszukiwania osób zaginionych.


Członkowie Grupy biorą udział w ćwiczeniach i szkoleniach, m.in.  organizowanych przez Fundację Wspierania Ratownictwa Górskiego na Podhalu, nt.  technik poszukiwawczych osób zaginionych w terenie otwartym. Szkolenia te dotyczą głównie pracy z GPS oraz metod poszukiwawczych: „szybkiej trójki” i „liścia”.


W dniu 3 grudnia 2014 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy z KW Policji w Gdańsku. Porozumienie określa zasady współpracy z funkcjonariuszami Policji garnizonu pomorskiego.


Profesjonalne działania Grupy o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym nie byłyby możliwe bez wyposażenia w nowoczesne urządzenia elektroniczne wspomagające akcje poszukiwawcze. Dzięki współpracy z Gminą Sopot, z programu „Budowa Sopockiego Centrum Ratownictwa Wodnego i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu ratownictwa na terenie miasta Sopotu” zostaliśmy wyposażeni między innymi w urządzenia GPS pozwalające na planowanie i prowadzenie akcji poszukiwawczych. Obecnie GRS PCK Trójmiasto jest w stanie samodzielnie prowadzić poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym w sposób w pełni profesjonalny. Nasze umiejętności pozwalają na pełne wykorzystywanie zdobytej wiedzy i sprzętu. Stale się doskonalimy wspólnie biorąc udział w ćwiczeniach i wymieniając się doświadczeniami z naszymi przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT, OSP czy GOPR.